PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring staat hoe door PP Group Katwijk B.V. en haar in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk ‘PP Group’) privacygevoelige informatie wordt verwerkt en verzameld. Deze informatie wordt door PP Group via (potentiële) klanten en werknemers verkregen. PP Group houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is.

Contactgegevens

PP Groep Hoofdkantoor
Voorschoterweg 31
2235 SE VALKENBURG
Nederland

 

Postbus 504
2220 AM KATWIJK
Nederland

 

 +31(0)71 789 0000
receptie@pp-group.eu
www.pp-group.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De persoonsgegevens die o.a. door PP Group worden verwerkt zijn in het algemeen:
- Personalia zoals voor- en achternaam en geslacht;
- Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en (post)adres;
- Financiële gegevens waaronder een bankrekeningnummer;
- Alle overige persoonsgegevens die actief door (potentiële) klanten en werknemers worden verstrekt om de overeenkomst uit te voeren.

Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt? PP Group zal de persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacyverklaring beschreven grondslagen, deze zijn:
- Het mogelijk maken om een overeenkomst te sluiten;
- Om contact op te nemen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Om producten bij u af te (laten) leveren;
- Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Op basis van gegeven toestemming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
PP Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van zeven (7) jaar na het laatste gebruik van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens verstrekt door sollicitanten worden uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de sollicitatie verwijderd.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PP Group zal persoonsgegevens nimmer verkopen aan derden.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?
PP Group heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien andere bedrijven de persoonsgegevens voor PP Group verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te waarborgen dat minimaal hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via privacy@pp-group.eu of via een van onze andere kanalen.

Worden persoonsgegevens wereldwijd beschermd?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft alleen betrekking op landen binnen de EER (Europese Economische Ruimte). De volledige lijst met EER landen is hier te vinden. Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal niet EER-landen erkend als landen die een voldoende niveau van gegevensbescherming bieden en dus ook vallen onder de AVG. Landen die hieronder vallen zijn in deze lijst te vinden. Voor gegevensoverdrachten naar landen die buiten deze categorieën vallen, neemt PP Group internationaal dezelfde standaarden in acht die de AVG voorschrijft. Op deze manier waarborgen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens wereldwijd.

Persoonsgegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?
Zijn uw persoonsgegevens door ons verwerkt? Dan heeft u het recht deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tevens heeft u recht op gegevensoverdracht. Via privacy@pp-group.eu kunt u uw verzoek bij ons indienen. Uw verzoek kan worden gehonoreerd zodra PP Group uw identiteit voldoende heeft vast kunnen stellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren, maar uiterlijk binnen een (1) maand.

Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over deze Privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door PP Group kan contact op worden genomen met PP Group via privacy@pp-group.eu. Bovendien heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Veranderingen
Deze Privacyverklaring zal regelmatig door PP Group worden gewijzigd of bijgewerkt. Het wordt daarom aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen op onze website.

Versie: juli 2023