achtergrond afbeelding
achtergrond afbeelding

To whom it may concern

Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. again loses appeal against PP Group

PP Group regrets that Nico Parlevliet, former director and shareholder, has been trying to damage the company for years. His persistent attempts towards PP Group are not in line with the ideology of the family business of which Nico Parlevliet himself was part for so long. From a young age, Nico Parlevliet was a part of the fishing business that his father started in 1949 as a herring merchant with the Van der Plas family. The business grew. Nico became head of the Technical Department and was part of the management. 

In 2006, the internal succession was up for discussion. It was unanimously decided that Dirk van der Plas would become the new CFO. Shortly afterwards Nico proposed splitting up the family business. He wanted to continue part of the business independently. Nico found no supporters for his proposal. He then resigned as  director of the company. Nico remained in possession of one quarter of the shares. 

Nico then started his own fishing venture. He converted a supertanker into a reefer and used it for fish processing in the South Pacific. After a few years, Nico's involvement in this venture ended and his Chinese business partner, the publicly traded Pacific Andes, continued the business. 

From then on, Nico systematically disrupted shareholder meetings with angry interruptions that served no reasonable purpose. Because the shares were certified and his children were depositary receipt holders, Nico continued to participate in the shareholders' meetings as a representative of his children. The atmosphere during the meetings remained tense. 

Nico also expressed his apparent resentment towards PP Group in other ways. For instance, Nico sometimes made unannounced visits to the company, in Valkenburg, at Heiploeg and on the ships to express his displeasure in an unpleasant manner to random employees. The employees found this disturbing. PP Group was forced to install an access fence around the company premises and to impose an access ban on Nico. 

This was not a pleasant situation for all concerned. In 2015 two of Nico's children decided to offer the certificates of Nico's family to Diek Parlevliet's family. They were eager for a solution. After months of negotiations, an agreement was reached. 

However, when push came to shove, they did not cooperate with the transfer of the certificates. The agreed-upon price suddenly struck the sellers as too low. They wanted more. Ultimately, the transfer of the certificates had to take place with the intervention of the courts.

It did not stop there. Nico submitted a request for an inquiry to the Enterprise Court (Ondernemingskamer). PP Group would have to undergo an expert examination in connection with mismanagement and other irregularities. The allegations were a shot in the dark. The judge rejected the request.

After Nico kept getting negative outcomes in legal proceedings, he resorted to other methods. He now entrusts the government with Wob requests (Wet openbaarheid bestuur) fishing for information about PP Group. Journalists are also approached in order to put PP Group in a bad light. Nico works together with followers of alternative theories.  
Nico continues his attempts to harm PP Group unabated for the time being. PP Group regrets that Nico has not been able to close this chapter after all these years. PP Group also regrets that Nico's allegations also affect other Dutch companies in the sector and the industry association Pelagic Freezer-trawler Association. 

The company has experienced significant growth since Nico's departure as director in 2006. Sales have increased by a factor of 7 during that period. PP Group has acquired dozens of companies worldwide. Business operations have been further professionalized. The CSR policy and sustainable fishing are high on the agenda. 

In 2016, PP Group, as a member of the Pelagic Freezer-trawler Association, signed a Memorandum of Understanding with Greenpeace Netherlands. With this, PP Group committed to clear agreements to promote sustainable fishing, such as the agreement that PP Group will refrain from fishing activities in polar waters. 

PP Group is now among the thirty largest fishing companies in the world. The World Benchmarking Alliance therefore invited PP Group to participate in the Seafood Stewardship Index (SSI). After intensive due diligence, PP Group was indexed at a creditable 9th place. PP Group is the highest ranked company on the list with its own catching operations. Time has not stood still and PP Group continues to focus on the future with new ambitions and initiatives.

On Tuesday the 16th of March, the Court of Appeal of The Hague rendered an interlocutory judgment in a pending case between PP Group and Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. This is the company owned by the children of Nico, which transferred its depositary receipts to the Parlevliet family in 2016. The Court of Appeal has ruled that all grievances of the appeal of Maartje Nicolien Parlevliet Beheer  B.V. fail. PP Group hopes that this will be a reason for Nico to set his sights forward.

Out of concern for Nico and his family, PP Group limits itself to this response. 

Management of PP Group
March 26, 2021  


Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. verliest ook hoger beroep tegen PP Group

PP Group betreurt dat Nico Parlevliet, voormalig bestuurder en aandeelhouder, al jarenlang probeert het bedrijf te schaden. Zijn aanhoudende pogingen om PP Group dwars te zitten, stroken niet met het gedachtengoed van het familiebedrijf waarvan Nico Parlevliet zelf zo lang deel uitmaakte. 

Nico Parlevliet liep van jongs af aan rond in het visserijbedrijf dat zijn vader in 1949 als haringhandelaar is begonnen met de familie Van der Plas. Het bedrijf groeide. Nico werd hoofd van de Technische Dienst en was onderdeel van de directie. 

In 2006 was de interne opvolging aan de orde. Unaniem werd besloten dat Dirk van der Plas de nieuwe financiële man zou worden. Kort daarna stelde Nico voor het familiebedrijf op te splitsen. Hij wilde een deel van het bedrijf zelfstandig voortzetten. Nico vond geen medestanders voor zijn splitsingsvoorstel. Hij heeft daarop afscheid genomen als bestuurder van het bedrijf. Nico bleef in het bezit van een kwart van de aandelen. 

Nico heeft toen zelf een visserijonderneming gestart. H
ij heeft een supertanker omgebouwd tot koelschip en ingezet voor de visverwerking in de Zuidelijke Pacific. Na een paar jaar is de betrokkenheid van Nico bij deze onderneming geëindigd en heeft zijn Chinese zakenpartner, het beursgenoteerde Pacific Andes, het bedrijf voortgezet. 
Vanaf toen verstoorde Nico stelselmatig de aandeelhoudersvergaderingen met boze interrupties waarmee geen redelijk doel werd gediend. Omdat de aandelen waren gecertificeerd en zijn kinderen certificaathouders waren, bleef Nico deelnemen aan de aandeelhoudersvergaderingen als vertegenwoordiger van zijn kinderen. De sfeer tijdens de vergaderingen bleef onverminderd gespannen. 

Nico uitte zijn kennelijke wrok jegens PP Group ook op andere manieren. Zo kwam Nico soms onaangekondigd op bedrijfsbezoek, in Valkenburg, bij Heiploeg en op de schepen om tegenover willekeurige medewerkers op onaangename wijze zijn ongenoegen te uiten. De medewerkers vonden dit vervelend. PP Group werd genoodzaakt om een toegangshek te plaatsen rond het bedrijfsgebouw en aan Nico een toegangsverbod op te leggen. 
Voor alle betrokkenen was dit geen prettige situatie. Twee kinderen van Nico besloten in 2015 de certificaten van de familie van Nico aan te bieden aan de familie van Diek Parlevliet. Zij wilden graag een oplossing. Na maandenlange onderhandelingen werd overeenstemming bereikt. 

Toen puntje bij paaltje kwam, werd echter niet meegewerkt aan de overdracht van de certificaten. De afgesproken prijs vonden de verkopers plotseling te laag. Ze wilden meer. Uiteindelijk heeft de overdracht van de certificaten met tussenkomst van de rechter moeten plaatsvinden.

Daarbij bleef het niet. Nico heeft bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek ingediend. PP Group zou een deskundigenonderzoek moeten ondergaan in verband met wanbeheer en andere onregelmatigheden. De beweringen waren een slag in de lucht. De rechter wees het verzoek af.

Nadat Nico in de juridische procedures steeds nul op het rekest kreeg, nam hij zijn toevlucht tot andere methoden. Inmiddels belast hij de overheid met Wob-verzoeken om te vissen naar informatie over PP Group. Ook worden journalisten benaderd om PP Group publicitair in een kwaad daglicht te plaatsen. Nico trekt daarbij samen op met aanhangers van alternatieve theorieën.  

Nico gaat vooralsnog onverdroten door met zijn pogingen PP Group te schaden. PP Group betreurt het dat Nico dit hoofdstuk na al die jaren niet heeft kunnen afsluiten. PP Group vindt het spijtig dat de aantijgingen van Nico ook andere Nederlandse bedrijven in de sector en de brancheorganisatie Pelagic Freezer-trawler Association raken. 
Het bedrijf heeft sinds het vertrek van Nico als bestuurder in 2006 een aanzienlijke groei doorgemaakt. De omzet is in die periode gestegen met factor 7. 

PP Group heeft wereldwijd tientallen bedrijven overgenomen. De bedrijfsvoering is verder geprofessionaliseerd. Het MVO-beleid en duurzame visserij staan hoog op de agenda. In 2016 heeft PP Group, als lid van de Pelagic Freezer-trawler Association, een Memorandum of Understanding gesloten met Greenpeace Nederland. Daarmee heeft PP Group zich gecomm
itteerd aan heldere afspraken ter bevordering van duurzame visserij, zoals de afspraak dat PP Group zich onthoudt van visserijactiviteiten in polaire wateren. 

PP Group behoort inmiddels tot de dertig grootste visserijondernemingen ter wereld. De World Benchmarking Alliance heeft PP Group daarom uitgenodigd voor de Seafood Stewardship Index (SSI). Na een intensieve due diligence is PP Group geïndexeerd op een verdienstelijke 9e plaats. PP Group is de hoogst genoteerde onderneming op de lijst met eigen vangstactiviteiten. De tijd heeft niet stilgestaan en PP Group blijft zich richten op de toekomst met nieuwe ambities en initiatieven.

Op dinsdag 16 maart heeft het Hof Den Haag tussenarrest gewezen in een nog lopende procedure tussen PP Group en Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. Dit is de vennootschap van de kinderen van Nico die in 2016 haar certificaten heeft overgedragen aan de familie Parlevliet. Het Hof heeft geoordeeld dat alle grieven van het hoger beroep van Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. falen. PP Group hoopt dat dit aanleiding zal zijn voor Nico om zijn blik voorwaarts te richten.

Uit betrokkenheid bij Nico en zijn gezin beperkt PP Group zich tot deze reactie. 

Directie Parlevliet & Van der Plas
26 maart 2021